WNĘTRZA PEŁNE ŚWIATŁA

Spraw­dzone tech­no­lo­gie. Wyso­kiej klasy mate­riały. Krót­kie ter­miny.

Dzięki wie­lo­let­niemu doświad­cze­niu i dłu­go­trwa­łej współ­pracy z wio­dą­cymi na pol­skim rynku pro­du­cen­tami szkła, okuć i sys­te­mów do mon­tażu, z suk­ce­sem reali­zujemy między innymi takie projekty jak panele szklane do kuchni, balustrady szklane, ścianki i witryny z systemami przesuwnymi, lustra na wymiar.

Wyko­nu­jemy zle­ce­nia w pry­wat­nych miesz­ka­niach, biu­rach, skle­pach, gale­riach handlowych. W naszych reali­za­cjach wyko­rzy­stu­jemy zarówno szkło har­to­wane, lami­no­wane, pia­sko­wane, czy też lakierowane. Dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem naszej szkla­nej zabu­dowy jest gra­fika na szkle. Nasze kon­struk­cje szklane cechuje naj­lep­sza jakość wyko­na­nia, este­tyka i innowacyjność. Serdecz­nie zapra­szamy Pań­stwa do zapo­zna­nia się z naszą ofertą i do dołą­cze­nia do grona naszych zado­wo­lo­nych klientów.

SZKŁO LAKIEROWANE

SZKŁO LAKIEROWANE

REWOLUCYJNY MODUŁ

Zaplanuj swoją przestrzeń przy pomocy modułu wizualizacji Szklanych Zabudów. Popatrz jakie to proste, zaledwie trzy kroki !

OBSŁUGA MODUŁU JEST BARDZO PROSTA

Wgraj zdjęcie do modułu

Zdjęcie powinno przedstawiać ścianę na której chcesz dokonać obrysu.

Kształt

Zacznij rysować według tego jaki kształt chcesz uzyskać

Wybierz zdjęcie

Wybierz zdjęcie z naszej biblioteki zdjęć, to zdjęcie wypełni kształt który został narysowany.

DO GÓRY