BALUSTRADY SZKLANE

Wyko­nu­jemy i mon­tu­jemy balu­strady szklane, które pozwa­lają nadać wnę­trzu i kon­struk­cji wra­że­nie lek­ko­ści i przej­rzy­sto­ści. Nasze balu­strady szklane dzięki moż­li­wo­ści obróbki i łącze­nia szkła ze stalą nie­rdzewną i ele­men­tami drew­nia­nymi spra­wiają, że są dopa­so­wane do każ­dego wnę­trza. Nada­jąc mu walo­rów zarówno użyt­ko­wych, jak i estetycznych. Przy wyko­ny­wa­niu tych pro­jek­tów moż­liwa jest do zasto­so­wa­nia rów­nież gra­fika na szkle, a ide­alne zasto­so­wane szkło na wymiar upięk­szy każde wnętrze.

Balu­strady Szklane zmie­nią każde wnętrze.

Poni­żej przed­sta­wiamy kil­ka­na­ście foto­gra­fii balu­strad szkla­nych, które zostały wyko­nane. Moż­li­wo­ści wyko­na­nie jest znacz­nie wię­cej i zależą, one tylko on Pań­stwa wyobra­że­nia, jak dane pomiesz­cze­nie ma wyglą­dać. Oczy­wi­ście z chę­cią dora­dzimy, co my byśmy w nim zrobili. Teraz zostaje już tylko decy­zja jaki kształt ma przy­brać pań­stwa pomieszczenie.

DO GÓRY