LUSTRA NA WYMIAR, LUSTRA ŁAZIENKOWE

Lustra w dzi­siej­szych cza­sach to nie­zbędny atry­but łazienki, czy gar­de­roby. Obec­nie dzięki moż­li­wo­ścią tech­nicz­nym nie jeste­śmy ska­zani na stan­dar­dowe roz­miary i wyglądy luster uży­wa­nych w naszych domach, biu­rach. Teraz każde szkło może być ide­al­nie przy­cięte na wymiar nas inte­re­su­jący. Dodat­kowo dzięki pia­sko­wa­niu, bar­wie­niu czy zasto­so­wa­niu gra­fiki na szkle zysku­jemy nie­po­wta­rzalny wygląd. Zasto­so­wa­nie wła­ści­wego oświe­tle­nia uczyni z takiego lustra na wymiar wspa­niała ozdobę i nada cha­rak­ter wnętrzu.

Lustro na wymiar to może to czego Ci brakuje.

Lustra łazien­kowe są czę­sto pierw­szymi ele­men­tami jakie w naszych łazien­kach widzą inni. Takie lustro na wymiar z pew­no­ścią zmieni wystrój pomiesz­cze­nia, a jed­no­cze­śnie wizu­al­nie je powięk­szy. Lustra łazien­kowe przy wyko­rzy­sta­niu gra­fiki czy też odpo­wied­niego pod­świe­tle­nia mogą wyglą­dać bajecznie.

Jak to mówią nie­któ­rzy: Lustra są zwier­cia­dłem naszej duszy.

Niech więc będą one w naszym domu, biu­rze, fir­mie takim prze­ja­wem nowo­cze­sno­ści. Nowego podej­ścia do wystroju wnę­trza i naszą wizytówką.
Poni­żej przed­sta­wiamy kil­ka­na­ście foto­gra­fii pre­zen­tu­ją­cych zarówno lustra łazien­kowe jaki i lustra na wymiar. Moż­li­wo­ści wyko­na­nie jest znacz­nie wię­cej i zależą, one tylko on Pań­stwa wyobra­że­nia, jak dane pomiesz­cze­nie ma wyglą­dać. Oczy­wi­ście z chę­cią dora­dzimy, co my byśmy w nim zrobili.

DO GÓRY