Poni­żej przed­sta­wiamy kilka refe­ren­cji wysta­wio­nych naszej fir­mie. Przed­sta­wione refe­ren­cje obej­mują mię­dzy innymi przy­go­to­wa­nie kon­struk­cji pod witryny szklane oraz ich mon­taż, mon­tażu ścia­nek szkla­nych, luster, drzwi szkla­nych oraz innych prac wyko­ny­wa­nych przez Naszą firmę.

Certyfikat rzetelności

Jesteśmy rzetelnym partnerem do współpracy.

POLI-GLAS

Od roku 2013 współpracujemy z firmą POLI-GLAS

DAN-DAV

Na przełomie sierpnia września 2013 roku otrzymaliśmy zlecenie od firmy DAN-DAV.

BHS

Na przełomie września i grudnia 2013 roku otrzymaliśmy zlecenie od…
DO GÓRY