ŚCIANKI I WITRYNY SZKLANE, SZKŁO NA WYMIAR

Nowo­cze­sny wygląd pomiesz­cze­nia, jego przej­rzy­stość pozwa­lają uzy­skać ścianki i witryny szklane. Obec­nie sze­roki wybór mate­ria­łów i tech­no­lo­gii obróbki pozwala uzy­skać szkło na wymiar na wła­ści­wie dowolną formę wykoń­cze­nia wnę­trza. Trwałe, lek­kie i este­tyczne prze­pie­rze­nia, szklane ścianki dzia­łowe ruchome i stałe, oraz zestawy mogą być sto­so­wane w dowol­nych konfiguracjach.
W opar­ciu o dostępne na rynku Pol­skim sys­temy do mon­taży witryn szkla­nych, jak rów­nież nasze doświad­cze­nia w tym zakre­sie pro­po­nu­jemy Pań­stwu sze­roki wybór szkła bez­piecz­nego do zasto­so­wa­nia w biu­rach, domach oraz obiek­tach handlowych.
Oczy­wi­ście dora­dzimy w zakre­sie wła­ści­wego zapro­jek­to­wa­nia takiego wnę­trza, aby szklane ścianki dzia­łowe uczy­niły go ide­al­nym i zgod­nym z Two­imi oczekiwaniami.

Ścianki dzia­łowe szklane zmie­nią wystrój Two­jego pomieszczenia.

Poni­żej pre­zen­tu­jemy zdję­cia na któ­rych widać witryny szklane, dzia­łowe ścianki szklane oraz jak może być zasto­so­wane szkło na wymiar. Wyobraź sobie jak dzięki temu zmieni się wystrój two­jego pomiesz­cze­nia. Każda ścianka szklana jest wyko­ny­wana z naj­lep­szych dostęp­nych mate­ria­łów, a jakość wyko­na­nia prze­ma­wia sama za siebie.

DO GÓRY